تبلیغات

 برچسب های پویا و ایستا و فعال سازی آن ها 

 میزان فعالسازی برخی از برچسب ها در تست ها ی پویا به صفر رسیده است نشانگر این است که در بخش صنایع میزان فعالسازی نرخ های پویا بسیار اندک است در حالی که این میزان در تست ها ی پویا با یک رقیب  در مقایسه با شش محصول بازرسی شده کمتر از نیم درصد است .

در مرحله ی آزمایش نهایی دو نوع متفاوت فعالسازی پویا و ایستا در شرایط تکرار صحنه های اصلی زندگی طراحی شده اند .در نوع ایستا برچسب ها خودبه خود فعال می شوند درحالی که در نوع پویا در زمان استفاده از محصول برچسب ها فعال می شوند که این خود شرایط واقعی زندگی را نشان می دهد .میزان اندک فعالسازی ها تجارب فروشندگان را ارتقا می دهد و از خطایای احتمالی جلوگیری به عمل می آورد . شواهد نشان می دهد که بیش از نیمی از نمونه های مورد بررسی قرار گرفته شده هنگامی که با فعالسازی مجدد نمونه ی پویا و برچسب های امنیتی فروخته شده در سراسر جهان مورد بررسی قرار می گیرند نسبت فعالسازی بیش از چهار درصد دارند واین مسآله حجم تراکم برچسب های جهانی را نشان می دهد .

آشنایی با برچسب های فعال

برچسب های فعال شده دو مساله ی  متفاوت و مهم را در فروشگاه ها به وجود می آورد .نخست هنگامی که فروشندگان اقلام برچسب خورده  پیش خریده شده را به مغازه ها می آورند آن ها را تحت بررسی قرار می دهند .دوما زمانی که برچسب میان مرحله ی فروش و مرحله ی خروجی فعالسازی می شوند .

+ نوشته شده توسط Hologramprinting در دوشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۵ بعد از ظهر، ۲۰ بازدید
برچسب‌ها: آشنایی با برچسب های فعال، برچسب های پویا و ایستا، برچسب های امنیتی، برچسب های پویا و ایستا و فعال سازی آن